VZP Green Motol.jpg

Bảo hiểm y tế ở Cộng Hòa Séc

PVZP offers private health insurance on a pre-paid basis to those Not Eligible for VZP public insurance.

Các tiêu chí đủ điều kiện bảo hiểm y tế

These 3 plans are accepted for foreigners in the Czech Republic

Choose your plan by clicking the ID Card for more information

VZP@3x.png

Bảo hiểm y tế công cộng VZP cho người nước ngoài tạm trú ở Séc có giấy phép lao động , nhưng không phải là các thành viên trong gia đình.

PVZP@3x.png

Bảo hiểm y tế tư nhân VZP: Các thành viên trong gia đình lao động người nước ngoài , sinh viên , giáo viên và doanh nhân

EU Card@3x.png

VZP Public Health Insurance
Citizens or Permanent Residents of Czechia or participating EU member states

Làm thế nào mà VZP giúp bạn hôm nay? 
Screenshot 2022-02-28 at 8.17.21 AM.png
  • phoneicon
  • WhatsUp
  • gmail icon