VZP Green Motol.jpg

Bảo hiểm y tế ở Cộng Hòa Séc

VZP offers private health insurance on a pre-paid basis to those Not Eligible for VZP public insurance.

Các tiêu chí đủ điều kiện bảo hiểm y tế

Eligibility Criteria for Health Insurance

Bảo hiểm y tế công cộng VZP cho người nước ngoài tạm trú ở Séc có giấy phép lao động , nhưng không phải là các thành viên trong gia đình.

Bảo hiểm y tế tư nhân VZP: Các thành viên trong gia đình lao động người nước ngoài , sinh viên , giáo viên và doanh nhân

VZP Public Health Insurance
Citizens or Permanent Residents of Czechia or participating EU member states

Bảo hiểm y tế công cộng VZP: Công dân hoặc thường trú nhân của Cộng Hòa Séc hoặc quốc gia thành viên tham gia khối EU

UHC Private Health Insurance accepted at The National Polyclinic, Canadian and American Medical Centers - in Europe, and Asia

Choose your plan by clicking the ID Card for more information

Làm thế nào mà VZP giúp bạn hôm nay? 
Apply.png
  • Facebook Social Icon
  • google
  • Vkontakte
HH round logo.png

VZP ČR, Public Health Insurance 
Code for Hospital and Clinics #111

Email:  info@vzp.cz
Phone: +420 952 222 222

Pojišťovna VZP, a.s. Private Insurance
Code for Hospital and Clinics #333

vzp for foreigners white@3x.png

VZP ČR, Public Health Insurance 
Code for Hospital and Clinics #111

Email:  info@vzp.cz
Phone: +420 952 222 222