33719847_xl.jpg

Biểu mẫu và liên kết

  • Facebook Social Icon
  • google
  • Vkontakte
HH round logo.png

VZP ČR, Public Health Insurance 
Code for Hospital and Clinics #111

Email:  info@vzp.cz
Phone: +420 952 222 222

Pojišťovna VZP, a.s. Private Insurance
Code for Hospital and Clinics #333

vzp for foreigners white@3x.png

VZP ČR, Public Health Insurance 
Code for Hospital and Clinics #111

Email:  info@vzp.cz
Phone: +420 952 222 222