silver.jpg

Các bệnh viện và phòng khám

VZP is accepted at every Hospital in the Czech Republic