Silver.jpg

Đăng kí và thanh toán bảo hiểm y tế toàn diện VZP Tư Nhân Cho Người Nước Ngoài.

Bảo hiểm công cộng VZP

VZP@3x.png
EU Card@3x.png

Để thay thế thẻ ID Bảo hiểm y tế công công VZP bị mất hay bị đánh cắp, vui lòng không gọi bất kì số điện thoại nào cũng như gửi bất kì email nào bởi vì thẻ ID bảo hiểm y tế Công Cộng chỉ có thể thay thế bằng NGƯỜI.

Vui lòng mang theo những tài liệu sau đến trung tâm chăm sóc khách hàng của
VZP gần nhất.

- HộChiếucònthờihạn

- Thẻ ID thường trú tạm thời hoặc thường trú nhân.

- Hợp đồng lao động trước đó hoặc trong tương lai.

- Thẻ ID VZP hết hạn.

Bảo hiểm y tế tư nhân VZP

PVZP@3x.png
PVZP back@3x.png

Để thay thế thẻ ID Bảo hiểm y tế tư nhân VZP bị mất hay bị đánh cắp, vui lòng không gọi bất kì số điện thoại nào bởi vì thẻ ID bảo hiểm y tế Tư Nhân chỉ có thể thay thế bằng VIẾT.

Vui lòng liên hệ với Đại lý VZP tư nhân được ủy quyền của bạn trên email xác nhận thanh toán cao cấp Pojišťovna VZP gần đây nhất của bạn.

Nếu bạn không mua bảo hiểm y tế Tư Nhân VZP từ đại lí ủy quyền hoặc nếu đại lí ủy quyền của bạn không có sẵn, vui lòng liên hệ:

office@VZPforForeigners.cz để sắp xếp một thẻ ID thay thế và đặt lịch hẹn lên lịch tự động gia hạn bảo hiểm tiếp theo của bạn, scan và gửi một bản sao của bạn với:

- Hộ chiếu còn thời hạn

- Thẻ ID VZP hết hạn nếu có.

- Xác nhận chương trình bảo hiểm hiện tại nếu có